Webmaster: Bent Mosfjell
Leder
”Til og med leseren som ikke blir overbevist av mine argumenter bør finne at han gjennom prosessen med å klargjøre og støtte sine synspunkter, har klargjort og utdypet dem. I tillegg liker jeg å tenke at intellektuell ærlighet forlanger, av og til i det minste, at vi etterstreber å konfrontere våre meninger med sterke motargumenter. Hvordan skal vi ellers beskytte oss selv mot å fortsette med feilaktige syn? Det synes bare riktig å minne leseren på at intellektuell ærlighet har sine farer; argumenter du til å begynne med kanskje leser med nysgjerrig fascinasjon kan komme til å overbevise deg og kanskje til og med synes som naturlige og intuitive. Bare det å nekte å lytte garanterer en mot å bli fanget av sannheten.”

Slik skriver Robert Nozick i forordet til Anarchy, State, and Utopia, boken som i 1974 gjorde libertarianske ideer stuerene og anerkjente i akademiske kretser. Selv om jeg ikke deler Nozicks politiske konklusjoner, liker jeg hans åpne, kritiske og nysgjerrige holdning til egne og andre sine synspunkter. Jeg håper at dette tidsskriftet vil klare å føre en debatt i Nozick sin ånd. Målet er ikke å vinne en debatt, men å bli klokere og kanskje oppdage en del av sannheten. I det minste bør man få ryddet av veien noen feilaktige fordommer og dårlige argumenter.

Jeg har gitt mitt tidsskrift navnet Paradigmeskifte. Jeg fikk ideen da jeg leste Murray Rothbards artikkel ”Ludvig von Mises and The Paradigm of Our Age. Den gir et strålende eksempel på den briljante sosiologiske innsikt som ligger i Thomas Kuhn sin teori om endring og utvikling av vitenskaplige teorier. Poenget er at de rådende oppfatninger utgjør et gitt paradigme som sjelden utfordres på en grunnleggende måte. De viktige grunnoppfatningene tas for gitt.

Nytt Paradigme skal stille de utfordrende spørsmålene og presentere radikale svar og løsningsforslag. Målet er å skape en annerledes debatt i en atmosfære av godvilje, kritisk åpenhet og intellektuell nysgjerrighet.

Dette tidsskriftet er personlig, selv om Libertariansk Forum formelt sett står som utgiver. Det er mitt tidsskrift. Bent Johan Mosfjell sitt. Ikke bare for å tilfredsstille mitt eget ego, selv om det er moro å kalle seg redaktør. Hovedgrunnen er at det gir meg selv muligheten til å kvalitetssikre form og innhold. Paradigmeskifte skal være åpent for både synspunkter jeg selv støtter og synspunkter jeg ikke deler. Artikler av begge typer vil imidlertid bli forkastet dersom de ikke holder mål. Jeg er – for å si det akademisk – drittlei av dårlig argumentasjon og forenklet retorikk.

Paradigmeskifte skal prøve å få frem de beste argumenter og motargumenter. Det er naivt å tro at alle slike tekster skal bli skrevet i 2005 av nordmenn på norsk. Betydelige deler av det som publiseres vil derfor være oversatte tekster. Både samfunnsaktuelle artikler og gamle klassikere. I trygghet for at du kan lese mer enn tre setninger, vil en del av artiklene være svært lange.

De fleste artiklene vil bli skrevet av mennesker med et liberalistisk eller anarkistisk utgangspunkt. Nytt Paradigme er imidlertid åpent for også andre synspunkter. Alle intellektuelle retninger er sårbare for å gå seg vill i sin egen ideologi. Motforestillinger fra alternative ideologier må være en del av et kritisk tidsskrift. Like viktig er det at debatten foregår som en dialog der man forsøker å forstå hverandre og argumentere mot det som faktisk menes. Det er alt for vanlig i ulike debatter at man maler fanden på veggen og deretter argumenterer mot fanden.

Jeg tror ikke på den helt nøytrale og objektive rollen. De fleste fremstillinger preges av meningene til de som fremfører dem. Dette er noe som ofte overses siden så mye tas for gitt innen et eksisterende paradigme. En vanlig sosialdemokrat kan fremføre en påstand som fakta uten at noen reagerer, rett og slett fordi de er enige og tar synspunktet for gitt. De av oss som er mer ekstreme i forhold til status quo, vet at våre påstander ikke behandles på samme måte. Nytt Paradigme skal prøve å motvirke tanketomhet gjennom å stille spørsmålstegn med en rekke vedtatte sannheter.

En annen del av denne åpenheten er at jeg som redaktør ønsker at leserne skal være klar over mitt ideologiske syn for på den måten å ha en kritisk holdning til eventuelle lettvintheter fra min side. Jeg gjengir derfor formålsparagrafen til Libertariansk Forum nedenfor. Den er en oppsummering av mine personlige synspunkter. Enjoy!

Vennlig hilsen

Bent Johan Mosfjell
Redaktør, Nytt Paradigme.

(1) Libertariansk Forum sin visjon er å arbeide for et fritt samfunn der mennesker har rett til å bestemme over sitt liv, herunder rettferdig tilegnet eiendom. Dette er et sivilisert samfunn preget av fred, velstand og frivillige fellesskap.

(2) Menneskers rett til å bestemme over sitt liv gjelder for alle mennesker, noe som har viktige implikasjoner. Det betyr for eksempel at mennesker ikke har rett til å bestemme over andre menneskers liv.

(3) Hvert menneske har individuell verdi. Denne grunnleggende individualisme beskytter det enkelte mennesket mot overgrep. Individet er i juridisk forstand et mål i seg selv, som ikke kan brukes som et virkemiddel for å oppfylle andre menneskers ønsker. Menneskets vurderinger ellers livsvalg må aldri ofres for noe høyere politisk mål.

(4) Mennesker har naturlig behov for å leve i fellesskap med andre mennesker. Dette gjør det mulig å oppnå en levestandard og livsglede som ikke er mulig uten mellommenneskelig samhandling. Forutsetningen er at forhold mellom mennesker er frivillige, enten spontane eller kontraktsbaserte.

(5) Mennesker har ingen forpliktelser overfor andre mennesker utover forpliktelser de frivillig har påtatt seg. Ingen mennesker kan tvinges til å være med i et fellesskap mot sin vilje eller støtte virksomhet de ikke selv velger. Dette medfører at organisasjonsformer ikke kan finansieres gjennom skattlegging.

(6) Menneskers personlige selvråderett blir mest presist beskrevet som individuelle eiendomsrettigheter, over både sin kropp og sine eiendeler. Slike rettigheter regulerer forhold mellom mennesker og sikrer juridisk at ingen kan utsettes for krenkende overgrep.

(7) Mennesker kan selv velge hvordan de vil forholde seg til andre menneskers og deres tilsvarende eiendomsrettigheter, så sant de ikke krenker andre sin råderett over sine ressurser. Det er juridisk likeverdig å beholde sin eiendom for seg selv, gi den vekk til andre eller bytte den mot andre menneskers tjenester eller eiendom.

(8) Mennesker har til å beskytte seg mot aggresjon. Retten til selvforsvar er nødvendig for å beskytte rettigheter. Rett til selvforsvar betyr imidlertid ikke at man har plikt til å benytte denne. Selvforsvar kan også kun benyttes mot individuelle aggressorer, det er ikke tillatt å krenke rettighetene til uskyldige i prosessen. Krig og militær intervensjon som rammer sivile er derfor ikke tillatt.

(9) Å erstatte denne retten til selvforsvar med et påtvunget monopol, krenker menneskers rettigheter. Både retten til å selv velge samarbeidspartnere og retten til å være pasifist. All statsmakt må derfor avskaffes.

(10) Presiseringene ovenfor bidrar til å klargjøre noen av lovene mennesker må leve etter. Verden er imidlertid kompleks og det finnes ingen fasit som gjelder alle forhold, verden er dynamisk og mangfoldig. Nyanser i lovgivning og utøvelse av lovene kan være nødvendig for å sikre forskjellige menneskers ulike behov og ønsker.

(11) Dette gjør det enda viktigere å unngå at en monopolist som staten får kontroll på lovgivning. Rommet for meningsmangfold og mangelen på en enkel fasit, må under ingen omstendigheter tolkes slik at det legitimerer skatt, krig eller stat.


Vi benytter oss av internetts mulighet for kontinuerlige endringer. Dette betyr at eventuelle skrivefeil og dårlige formuleringer fra papirutgaven kan være rettet opp.
Utlagte PDF-filer vil være urettede originaler.